Na poziomie biologicznym

1. A l'origine de la vie

Obecnie istnieje 3,5 mld lat na ziemi, spirulina jest Cyanobacterium (niebieski produkujące bakterie tlenu) pochodzenia życia:


Brała udział w tworzeniu atmosfery ziemskiej: sinice przebywających w tym czasie zdobyli węgla tak bardzo obecnie do produkcji tlenu, sprzyja życiu!

Kilka sto milionów lat po, spirulina i innych sinice okresów, przez uderzenie produkcji tlenu, doprowadzi pierwsze wielkie nieszczęście planety: W210 oceanów! Że ci skazani bakterie beztlenowe, od oceanu do psucia! Ale zamiast tego że te bakterie giną, wielu było zaskakujące zachowanie: bakterie jednokomórkowych, dołączył do beztlenowych bakterii mogą przetrwać W210: w zamian za domek ofiaruję Ci energii... To jest tak, że urodził się pierwszy mitocondries (tych organów w komórkach w celu produkcji energii). To dzięki współpracy, który rozwinął się życie organiczne (ważniejsze niż teoria Darwina). Ciało jest Spółdzielnia kolonii bakterii! I współpraca ta ropa do zrobienia bez sinice!

Miliarda lat później, życie roślin pojawiły się na ziemi! Badania na Spirulina jako phycocyanin, specjalny niebieski pigmentu (zwany niebieskie złoto przez firmy farmaceutyczne), zawarte w spirulinie, na tej samej architekturze molekularnej jak chlorophille... Następnie pojawią się miliard lat przed naszą erą, hemoglobiny, która będzie również mają taką samą architekturę jako chlorophille i phycocyanin! Tylko ich centra są nieco inne: Kiedy hemoglobiny do ujemnych jonów żelaza (dając jej kolor czerwony) i chlorrophile do ujemnych jonów magnezu, spirulina ma ujemnych jonów żelaza i magnezu! To może być, że Spirulina w związku z tym jest naprawdę u podstaw życia roślin i zwierząt!


Do zdrowia, efekty regulacji hormonalnej, naprawy DNA, sprzątanie i replikacji cellulaires (nie les cellules souches) itp jest ściśle związane z pierwotnego charakteru Spirulina!

Więcej...

2. La catastrophe permettant l'Evolution 

Quelques centaines de millions d'années aprés, la spiruline et les autres cyanobactéries de l'époques, à force de produire de l'oxygène, allaient engendrer la première grande catastrophe de la planète : La suroxygénation des océans !! Celle ci condamnait les bactéries anaérobies de l'océan à périr ! Mais à la place que ces bactéries périssent un grand nombres eurent un comportement étonnant :  les bactéries monocellulaires anérobies censées périr s'associèrent avec les bactéries capables de survivre à la suroxygénation : "en échange du gite, je t'offre l'énergie"... C'est comme ça que naquit les premières mitocondries (organismes présentes dans les cellules vivante pour produire l'énergie). C'est par la coopération qu'a évolué la vie organique (plus important que la théorie de Darwin). Le corps est une colonie de bactéries coopératrice ! Et cette coopération n'aurait pus se faire sans les cyanobactéries ! 

3. Un Composant Essentiel À L'origine Du Végétal Et De L'animal

Un milliard d'années aprés l'apparition des premières cyanobactéries apparaissait la vie végétale sur terre ! Les études montrent que la phycocyanine, pigment bleue ( appelée "l'or Bleue" par les compagnies pharmaceutiques), contenue dans la spiruline, a la meme architecture moléculaire que la chlorophille... Puis, un milliard d'années avant notre ère, apparaitra l'hémoglobine, qui aura aussi la même architecture que la chlorophille et la phycocyanine  !! Seul leurs centres sont un peu différents : Quand l'hémoglobine à un ion négatif de fer (donnant sa couleur rouge) et la chlorrophile à un ion négatif de magnesium, la spiruline elle a un ion négatif de fer et de magnésium! Il se peut que la spiruline soit donc vraiment à l'origine de la vie végétale et animale !

Les effets propices à la santé, régulatrices hormonales, réparatrices d'adn, aux nettoyages et aux réplications cellulaires(dont les cellules souches)etc est en étroite relation avec le caractère originel de la spiruline !